Thuisverplegingsteam Jan Van Gils

Waarom uw bakker u niet zal vaccineren

De Wet van 6 november staat toe dat in het kader van de corona-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. Dit is een tijdelijke wet die voorlopig tot 1 april 2021 van kracht is. Enkel als de beschikbaarheid van verpleegkundigen en zorgkundigen ontoereikend wordt, zal men naargelang de evolutie van de pandemie ook een beroep moeten kunnen doen op andere gezondheidsbeoefenaars of derden, die volgens de huidige wetgeving niet bevoegd zijn om verpleegkundige handelingen te stellen.
We juichen het KB tot uitvoering van art. 3 van de Wet van 6 november 2020niet toe, maar willen er helpen voor zorgen dat dit allerlaatste redmiddel niet moet toegepast worden.

De verpleegkundige beroepsgroep is één van de essentiële motoren voor de bestrijding van het virus. Deze wet beoogt dan ook de verpleegkundigen zoveel als mogelijk te ondersteunen in deze opdracht, zonder te raken aan de autonomie of beroepsidentiteit. De wet erkent de centrale coördinerende rol van de verpleegkundigen en de kracht van het klinisch verpleegkundig management om de zorgkwaliteit tijdens de huidige pandemie te blijven garanderen. Er is geen sprake meer van een opvordering.

Deze wet is echter geen uitnodiging voor eender wie. We vatten het even samen:

 • Alvorens verpleegkundige handelingen te delegeren aan andere beroepsbeoefenaars moet men eerst alles in het werk gesteld hebben om de verpleegkundigen in staat te stellen zich te wijden aan de specifieke verpleegkundige taken. Eerst moet er dus administratieve en logistieke ondersteuning komen.
 • In een tweede fase moet het beschikbare verpleegkundige personeel worden gemobiliseerd, over diensten/instellingen/sectoren heen.
 • Blijkt dit toch onvoldoende, dan kan men overgaan tot het delegeren van verpleegkundige handelingen aan niet-verpleegkundigen. Dit volgens een systeem waarin de profielen die het dichtst aansluiten bij dat van verpleegkundige (laatstejaarsstudenten verpleegkunde, masterstudenten geneeskunde) het zorgteam eerst aanvullen.
 • Het zijn de verpleegkundigen die de beslissing nemen om te delegeren, die bepalen aan welke personen zij delegeren, alsook de verpleegkundige handelingen bepalen die moeten worden gedelegeerd, afhankelijk van de kwalificaties van de personen aan wie de delegatie wordt gegeven.
 • De Technische Commissie voor de Verpleegkunde heeft een advies uitgebracht waarin de handelingen worden opgesomd die niet kunnen worden gedelegeerd aan onbevoegden.
 • Operationeel ziet het er als volgt uit:

De vaccinatie, testing en de basiswondzorg kunnen enkel in het kader van de crisis toch worden gedelegeerd.

 1. De verantwoordelijke arts of de verpleegkundige, of bij hun afwezigheid de federale gezondheidsinspecteur,  kan vaststellen dat er een tekort in aantal wettelijk bevoegde personen is. Na alle andere bestaande middelen om wettelijk bevoegde personen te mobiliseren, is de mobilisatie van niet-wettelijk bevoegde personen het laatste redmiddel.
 2. Prioritair wordt er gekeken naar personen wiens opleiding het dichtst aansluit bij dat van verpleegkundigen.
 3. De verantwoordelijke arts of verpleegkundige beslist over de inzet van deze personen binnen een gestructureerd zorgteam. Dit zorgteam wordt aangestuurd door de verpleegkundige. De coördinerende verpleegkundige bepaalt de activiteiten die hij toevertrouwt én de personen aan wie hij deze toevertrouwt.
 4. Voorafgaand volgen deze personen een specifieke opleiding die wordt gegeven door een verpleegkundige of arts, zowel voor de uitoefening van de activiteiten als de beschermingsmaatregelen.
 5. De activiteiten worden enkel uitgeoefend wanneer de coördinerend verpleegkundige bereikbaar is en in een zeer strikt kader betreffende evaluatie, controle en procedures.

We dragen ook vanuit Mederi ons steentje bij om ervoor te zorgen dat de wet niet nodig zal zijn. Heel wat van onze verpleegkundigen draaien al maanden mee in woonzorgcentra, triagecentra, bij testings, … En ook voor de vaccinatiecampagne staan wij klaar om mee te helpen.

Gepost op 07 jan 2021

Laat een reactie achter